יאנת ש ו מ י ש
,ונלש םידבכנה םישלוגל הכרבו םולשיתרבחה רתאה תבותכ https://courseni.com/ ןכו-
arielberg.co.il תולעהל רשפאתמ שמתשמ לכל הב תיתרבח תשר וניהש ("יתרבחה רתאה" :ןלהל)
רוציקב .'וכו םיטסופ םסרפל ,םיקיילב ןמסל ,ביגהל ןכו ולשמ םינכת- ךרובע דעונ הז יתרבח רתא
ךליבשבוםישמתשמה לכ תחוורל וילע רומשל ונל רוזע אנ ,.
1. יללכ
1.1. ינשל ןבומכ תסחייתמ רכז ןושלב היינפ לכ השענ ןונקתב רכז ןושלב שומישה .םינימה
דיחי ןושלב רומאה .דבלב תוחונ ימעטמ תורתוכה .ךפיהל ןכו ,עמשמב םיבר ןושל ףא
תרחא תועמשמ ןהל סחייל ןיאו דבלב תויחונל ןניה .
1.2. :םיאבה ןמ דחא לכ ותועמשמ "שומיש" חנומה ןתמ ,םיקיילב ןומיס ,םיטסופ םוסרפ
סופ ףותיש ,םיטסופל תובוגת ןכו ,םיט- ,המיתח ,האירק ,הייפצ ,השילג ,הנקתה ,הסינכ
רחא שומיש לכו םיצבק תדרוה ,השיכר ,תובתכתה ,תורשקתהיתרבחה רתאב.
1.3. שומישה יתרבחה רתאב ןונקתה תא בטיה אורקל שי .הז ןונקת תוארוהל ףופכ וינכתבו
םיגצומה םינכתב הייפצ וא עדימב ,םיתורישב שומיש ןכש ,ואולמבחה רתאביתרב וא/ו ,
ןונקתה יפיעס לכל המכסה םיווהמ ,איהש הלועפ לכ .
1.4. ידכ םייוניש וב לוחל םייושע ןכש ,םעפל םעפמ הז ןונקת בל תמושתב וארק אנא
םייונישל ומיאתהליתרבחה רתאב .יללכה ןידב םייונישל וא רתאה יקוחב םייונישל ,
ןוכדע ךכ לע רבעוי שומישה יאנת ךמסמל יוניש עצוביו הדימבתושמתשמל .
1.5. יתרחבה רתאה תלהנה יפלו תע לכב ותוהמ תא תונשל וא ,רתאה תא רוגסל תיאשר
ל שארמ ךכ לע עידוהל התלוכי בטימכ השעתו ,התעד לוקיש םישמתשמיתרבחה רתאב
יתרבחה .
2. ישיא ןובשחו רתאל םושיר יתרבחה רתאב
2.1. ךתסינכב ארהרתאל הנוש יתרבחה םש ןיזהל שרדיתסורפ ,המסי אל הלא םיישיא םיט
ו רחא םרוג לכל ורבעוימשניר .ונלצא תוידוסב ם
2.2. רשאל שרדית ,ןכוללה שומישה יאנת תא .
2.3. םיאנתה אולמ לע הרימשל ףופכב רתאב ישיא ןובשח להנל לכות תועיפומה תוינתההו
.שומישה יאנתב
3. ובייחתהוי שמתשמ ת
3.1. טלחומ רוסיא לחץיפהל םינכת הצירפל לודיש ,םירומיה עצבל לודיש םהב שיש
לע תוטלתשה ,םולשת יטרפ תבינג ,תויוהז וא םישמתשמ יטרפ תבנג ,םיבשחמל
תותשר ,םיקנב "אוד תוברל גוס לכמ תונובשחל הצירפ ירישכמ וא םיבשחמ
פוא םהב שיש גוס לכמ גניקאה תולועפ תוברל דועו ,תויתרבח ילילפ וא ינודז ,ינעגופ י
" :ןלהל)ינעגופ ןכות(" . יתרבחה רתאה תלהנה דחו ידעלב ןפואב תיאשר- ריסהל ידדצ
רתלאלינעגופ ןכות לכרתאל שמתשמה תסינכ תא עונמל , יתרבחה יוציפ עובתל ףאו
םכסומ ל ש10,000 קזנ תחכוה אלל ל כ מ שמתשמ תאלעה לש הרקמ לכ ןיגב םינכת
מתשמה .םיינעגופ תא הפשי שיתרבחה רתאה תלהנה ןיגב העיבת הדגנ שגותו הדימב
םיינעגופ םינכת .
3.2. רתאל םילעומה םינכתה לע ו היוארו התואנ הפש ילעב תויהל תוללק ,תוצאנ אלל
םיפודיגו לעב ,ץימשמ ,בילעמ ,ינעגופ בשחיהל יושעה ןכות תולעהל טלחומ רוסיא לח .
ימשיטנא ,ינעזג ,םילא ,ינימ יפוא. הזימר הב שיש וא ,הסג הפשב שומיש תושעל רוסא
חוודיו הדימב .בתכב ותושר אלל רחא םדא לש יטרפ עדימ לכ םסרפל וא התסהל ו א
עדוויייתרבחה רתאה תלהנהל הלעוהש הבוגת הבתכנ וא ןכות לעב ת וא ינעגופ ןכות
,יוארו םלוה וניאשיתרבחה רתאה תלהנה דחו ידעלב ןפואב טילחהל תיאשר- לע ידדצ
שמתשמה תמיסח רתלאל.
3.3. רתאה תמרופטלפב שמתשהל טלחומ רוסיא לח יתרבחה ,תומוסרפ תאלעה ךרוצל
רחא רמוח לכ וא ,תרשרש יבתכמ ,לבז ראוד תחילש ,םאפס ,תוריכמ םודיק ידכ וב שיש
םיסכנ וא םיתוריש ,םירצומ לש הריכמ םדקל א דרטמ תווהל ידכ וא ישמתשמב העיגפ ו
יתרבחה רתאה .
3.4. שומיש עצבמ שמתשמו הדימביתרבחה רתאב הז שומיש ,לארשי תנידמ תולובגל ץוחמ
תידעלבה ותוירחא יהוז .דבלב ותוירחא לע היהי הנידמה יקוח תא ריכהל שמתשמה לש
ללוכ שומישה עצבתמ הנממ הנידמה יקוחל ףופכב להנתהל דיפקהל וילעו ההוש אוה הב
תוינידמל םאתהבו טנרטניאב ,םיליימיאב ,םינותנב ,ילטיגיד עדימב שומיש יקוח
ילטיגיד עדימ תלבקב עגונו ההוש אוה הב הנידמה יקוחל עדומ תויהל וילע .תויטרפה
לארשי תנידממ חלשנש .
3.5. וא תולגור ,םיעלות ,ינאיורט סוס ,גוס לכמ סוריו ליכמה עדימ לכ םוסרפ לע רוסיא לח
םיקיזמ םיצבק םיצבקב וא םינותנב םוגפל וא בונגל ,סימעהל ,לקלקל ,עירפהל ותרטמש
יתרבחה רתאב יתרבחה וא שומישה תא ליבגהל וא אוהש לכמ קזנ בסהל וא ,ןיפצהל ,
םרוגה .םהשלכ תשר וא תוריש ,הרמוח ,הנכות ובו רישכמ לכ וא ,בשחמ לש דוקפתה
דצמ העיבתל ףושח היהי חלושה יתרבחה רתאה תלהנה ו א ומע תורשקתהה תרסהל
תא תופשל ףאו ידדצ דח ןפואביתרבחה רתאה תלהנה קזנ תחכוה אלל יוציפב.
3.6. ,ליעל ורמאב עוגפל ילבמ יתרבחה רתאה תלהנה היהתש תורשקתה לכל תיארחא אל
ןיבה םישמתשמיתרבחה רתאב .דבלב םידדצה תוירחאב והזו
3.7. קזנ םרגנ וב הרקמ לכברתאל יתרבחה וא/ו תלהנהליתרבחה רתאה המעטמ ימל וא/ו
הפשי ,שמתשמה לש לדחמ וא השעמ לש ,רשקב המע םייוצמה ישילש דצל וא/ו
תא שמתשמהיתרבחה רתאה תלהנה ללוכ ומרגנש םידספההו תויולעה לכב אשייו
טפשמ תואצוהו ןיד יכרועל הלמע םולשת .
4. ישילש דצל עדימ תריסמו תרסמש עדימב שומישה
4.1. םלוא ,ךדיצמ םולשתב ךורכ וניא רתאב שומישה תועבונה תוהובג תויולע תומיק
.ולועפתו ותקזחאמ
4.2. שומישה תעב יתרבחה רתאב ,ךיגהונ לע עדימ רבטציש לוכיתאלעהש םיטסופ, תובוגת
,תבתכש תארקש תומוסרפ וא עדימ רתאביתרבחה תועצהה ,תיפצ םהבש םידומעה ,
יעצמא ,ךתוא וניינעש םיתורישהו ותועצמאבש בשחמה םוקמ ,ךתוא ושמישש םולשתה
דועו רתאל תשגינ .יתרבחה רתאה תלהנה הירגאמב עדימה תא רומשל תיאשר היהת
םינושה םיתורישל המשרהה ךילהת תעב רוסמתש םינותנב םג ומכיתרבחה רתאב ךא ,
יפ לע קרו הז ןונקת לע וא - ןיד לכ תוארוה יפ תא םיאתהל ידכ ,רתיה ןיב ,תאזו
רוקיבה תעב ךיניעל וגצויש תועדומהיתרבחה רתאב תריציל ;ךלש תוניינעתהה ימוחתל
,םיישילש םידדצל יטסיטטס עדימ תריסמו חותינ ךרוצל וארוצה הרקמב ךתא רשקה
רתאה לש וחותיפו ןיקתה ולועפת םשל ;םימסרפמ תוברל רבחהית תרשעהו ורופיש ,
יאנתב וא וז תויטרפ תוינידמב תטרופמה ,תרחא הרטמ לכל ןכו ;וב ןתינה תורישה
םייטנבלרה םיתורישהמ הזיא לש שומישהיתרבחה רתאב.
4.3. ךתמכסה תא ןתונ התא יתרבחה רתאב שומיש ךתושעב םיקסעש תועדומ ךינפל גיצנש
לוא .ךינפל ותוא גיצנש ידכ ונל םימלשמ םינוגרא וא ,ם ךיטרפ תא רוסמנ אל ונא
םיהזמ םיטרפ וא םיישיאה יטרפ ,ךלש ל"אודה תבותכ ,ךתבותכ ,ךמש :תמגודכ ךלש
יארשא סיטרכ- .ונל הבושח ךתויטרפ .אוהש םרוג םושל ורבעוי אל ולא
4.4. יתרבחה רתאה תלהנה איצוהל) םיישילש םידדצל םיישיאה ךיטרפ תא רוסמת אל
הזילנא ,עדימ חותינ יתוריש הל תוקפסמה תורבח וא ;הל תורושק תורבחו תונב תורבח
היצזילנוסרפו אלא פלכ ובייחתה תורבח ןתוא יכ יאנתב ייתרבחה רתאה תלהנה ו ש ע י
ככ ,(רחא םרוג לכל ותוא וריבעי אלו ל"נה עדימב רחא שומיש לכ הז עדימו םיטרפש ל
ב אלאו ,תישיא ךתוא םיהזמהמ דחא תוחפלןלהל םיטרופמה םירקמ:
4.4.1. יפתושמ םיתוריש שוכרתש תעב -לש תוריש יקפס וא רחסמ רתאה תלהנה
יתרבחה תופתושמ תויוליעפב ואיתרבחה רתאה תלהנהל ישילש דצלו
תוגצומהיתרבחה רתאבלא תוריש יקפס וא םיפתושל רבעוי הלא םירקמב . ה
ןכותה תוליעפ לוהינ ,השיכרה ךילהת תמלשה םשל םהל שורדה עדימה
ךתיא רשקה תרימשו תיטנבלרה.
4.4.2. על-שרופמה ךתמכסהב וא/ו ךתשירד יפ . ת
4.4.3. ש הרקמ לכביתרבחה רתאה תלהנה עונמל ידכ הצוחנ עדימה תריסמ יכ רובסת
ישילש דצ לש ושוכרל וא ופוגל וא ךשוכרל וא ךפוגל רומח קזנ .
4.4.4. שומישה יאנת תא רפתש הרקמביתרבחה רתאב רתאה תועצמאב עצבת םא וא
ןויסינ וא ,ןידל תודגונמכ תוזחנה תולועפ ומיע רשקב וא הלאכ תולועפ עצבל
הלא םירקמב .
4.4.5. ידיב לבקתי םא יתרבחה רתאה תלהנה תא רוסמל הל הרומה יטופיש וצ
ישילש דצל ךיתודוא עדימה וא ךיטרפ .
4.4.6. ט ,תקולחמ לכ ןיינעב ךניב ,ויהי םא ,םייטפשמ םיכילה וא השירד ,העיבת ,הנע
ןיבל יתרבחה רתאה תלהנה .
4.5. םא יתרבחה רתאה תלהנה דיגאת תרגסמב רתאה תוליעפ תא ןגראת תוישיא וא
תיטפשמ רחאת רחא ףוג םע גזמתתש הרקמב ןכו ל ריבעהל תיאכז היהת איהףוג
ךיתודוא רגאנש עדימה ןמ קתעה שדחהיתרבחה רתאב ,וידיבש יטסיטטס עדימ לכ וא
ש דבלבו ףוג תוינידמ תוארוה תא ךיפלכ ומצע לע לבקי הזהתויטרפ הז ןונקתב.
4.6. ו ןכתייתרבחה רתאה תלהנה שומישה ףקיה לע עדימ חתנתו ףוסאתיתרבחה רתאב ,
םינכתה יפואו ףקיה ,רתאל םישמתשמה לש השיגה תורוקמ ,וב שומישה תורידת
תשמתשמ עדימה ףוסיא ךרוצל .הזב אצויכו םיפצנה יתרבחה רתאה תלהנה
תוליעפה יסופד תא רטנל הל תועייסמה תונוש תויגולונכטב יתרבחה רתאב ,ךכו
וחבל ,המגודל םינוש םיתורישו םינכת לש תויראלופופה תדימ תא ןיתרבחה רתאב .
דעונ אוהו תישיא שמתשמה תא ההזמ ונניא אוה ,ותוהמב יטסיטטס אוה ףסאנה עדימה
הרקבו רקחמ ,חותינ יכרצל.
5. Cookies
5.1. רתאה יתרבחה ב שמתשהל יושע' תויגוע) 'cookies וא (Flash Cookies עדימ יצבוק וא
תודוא םייטסיטטס םינותנ ףוסאל ידכ הז ללכבו ,ןיקתהו ףטושה ולועפת ךרוצל םירחא
שומישהיתרבחה רתאב תוישיאה ויתופדעהל רתאה תא םיאתהל ידכ ,םיטרפ תומיאל ,
תויגוע' .עדימ תחטבא יכרצלו שמתשמה לש) 'cookies ( תרצוי רתאהש ,טסקט יצבק ןה
הרבחה יבשחממ הדוקפ יפל רתאה תא רוגסי שמתשמה רשאכ ועקפי תויגועהמ קלח .
ה .טנרטניאב שלוג ותיא רישכמב תשרה סיטרכ יבג לע ורמשי תורחאו-Cookies
םינכתה ,רתאל שמתשמה סנכנ הנממ הדובעה תנחת יוהיז תמגודכ ןווגמ עדימ םיליכמ
ההשש ןמזה ךשמ ,הפצ םהביתרבחה רתאב עדימ ,ןכותה יטרפב תויפצה ירפסמ ,
ש תנזהב ךרוצה תא רתייל ידכ םג םישמשמ םה .דועו רתאל הסינכה תעב תוארל שקיב
םירודמב שדחמ רקבמ שמתשמהש םעפ לכב םיטרפ יתרבחה רתאב םושיר םיבייחמה
תרקיבש םיסרוקה תמגודכ שמתשמה תופדעה יפל רתאה יפד םיאתהל ידכ םגו
תבוטל ולא לכו .שמתשמה י"ע ושכרנש םימוד םיסרוק ,הנורחאל השילגה תיווח רופיש
יתרבחה רתאב .
5.2. ב עדימה-Cookies ו ,ןפצומיתרבחה רתאה תלהנה התלוכיבש לככ תוריהז ידעצ תטקונ
יבשחמ קרש חיטבהל ידכ התעידיבויתרבחה רתאה תלהנה תא ןיבהלו אורקל ולכוי
ךילא וחלשייש לככ .םהב רוגאה עדימה Cookies תומסרפמה תורבח לש רתאב
יתרבחה אלו תומסרפמה תורבחה לש תויטרפה תוינידמל םיפופכ ויהי הלאש ירה ,
לש תויטרפה תוינידמליתרבחה רתאה תלהנה הז ןונקתב.
5.3. לבקל הצור וניא שמתשמה םא Cookies ע ךכמ ענמיהל לכוי תורדגהה יוניש ידי ל
םורגל לולע תויגועה לורטנ .ןפדפדה לש הרזעה ץבוקב ץעוויהל שי ךכ םשל .ולש ןפדפדב
תונוכתהו םיתורישהמ קלחב שמתשהל שמתשמה לכוי אלש ךכליתרבחה רתאב ףסונב .
ה תא קוחמל שמתשמה לוכיכל-Cookies אוה םא קר ןכ השעיש עצומ .עגר לכב
ש הצור וניאש ענכושמ תא םיתעל תוענומ תויגועהו ליאוה .ויתופדעהל םאתוי רתאה
ןכ םא אלא ןתוא קוחמל אל שמתשמל ץלמומ ,תואמסיסו שמתשמ תומש ןיזהל ךרוצה
שומישל םישורדה םיטרפה לכ תא חוטב םוקמבו הליחת םשרש ענכושמ אוה רתאב
יתרבחה .
6. ינחור ןיינק
6.1. תודוס ,הצפהה תויוכז ,םירצויה תויוכז ינחורה ןיינקה לכו רחסמה ינמיס ,םיירחסמ
על עגונב ןה ,אוהש גוס לכמרתאה דומיעו בוצי יתרבחה , ידועייה ןגנל רשאב ןהו
לש ידעלבה השוכר םניה ,םינכתב הייפצ רשפאמהיתרבחה רתאה תלהנה םצעב ןיא .
רתאל הסינכה יתרבחה םהשלכ תוכז וא/ו ןוישיר קינעהל ידכ וב םינכת לש השיכרב וא
רתאה תלוכתב יתרבחה רתאה דוקב וא/ו הנממ קלחב וא/ו יתרבחה ןיא .םינכתב וא
וא/ו תיבמופ ןירקהל וא/ו רדשל וא/ו םסרפל וא/ו ץיפהל וא/ו לפכשל וא/ו קיתעהל
וא/ו תוצקהל וא/ו ,תורזגנ תודובע רוציל וא/ו תיבמופ עימשהל וא/ו ןוישירכ רוסמל
והשלכ קלחב ירחסמ שומיש לכ תושעליתרבחה רתאב וא ןירשימב ,םינכתב וא/ו
ןיבו ,(תרחא ךרדב ואטוחלא ,יזיפ) רחא הטילק דויצל רוביח לש ךרדב תוברל ,ןיפיקעב
לש תשרופמה התמכסה אלל ,תרחא ךרד לכב יתרבחה רתאה תלהנה בתכבו שארמ .
6.2. ,רהבויטירפ לכ לש ינחורה ןיינקה יכ ןכותה ייתרבחה רתאב ינכת טעמל) םילעמש ם
ךומכ םירחא םישמתשמ( ייש יתרבחה רתאה תלהנהל םכ .יתרבחה רתאה תלהנה האור
שמתשהל ןויסינ לכ הרמוחב הארתו רחא לש תויניינקה ויתויוכזב העיגפ הרמוחב רתאב
יתרבחה רחא לש תויניינקה ויתויוכזב העיגפ וא הרפהל יעצמאכ .
6.3. תגצומה תמוסרפיתרבחה רתאב לככו םא , ךכיפלו םסרפמה לש וניינק הניה ,תגצומש
שומיש תמוסרפב תושעל ןיא.
7. הב םיגצומה םינכתל רשאבו רתאה תוניקתל רשאב תוירחא רדעה
7.1. יתרבחה רתאה תלהנה קודבל םיצמאמה ברימ תא השוע ש םינכתה תא םישמתשמה
לעמםי לעו תינכטה םתוכיא לע דיפקהל תנמ לע םיצמאמה ברימ תא השועו ,רתאל ךכ
םיינעגופ וא םידירטמ ,םיעטמ םה ןיאש ,תאז םע . יתרבחה רתאה תלהנה הלוכי הניא
מתשמה תויפיצ תא םאולמב וקפסי וא םאולמב ומיאתי םינכתה ללכ יכ בייחתהל
ןיבו תינכט ןיב) יהשלכ תועט םהב היהת אל יכ וא/ו יכ וא/ו ,(גצומה ןכותל רשאב
,ךכשמ .שמתשמ לכ לש ויכרעל טלחומ ןפואב ומיאתייתרבחה רתאה תלהנה ימ וא/ו
,ףיקע ,רישי ,קזנ לכב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,ואשיי אלו ,םיארחא ויהי אל המעטמ
וא בקע והשלכ ישילש דצל וא שמתשמל םרגנש ,רחא וא יפסכ ,דחוימ וא יתאצות
הייפצמ האצותכ םיעיפומש םינכת לע תוכמתסה וא/ויתרבחה רתאב העיגפ תוברל ,
איהש הביס לכמ ומרגייש חוור תעינמ וא/ו הסנכה דספה ,שפנ תמגוע ,תושגרב .
7.2. ) םימסרפמ לש םינכת םעפו םעפ ידמ וגצויש םג ןכתי ןוגכםיירחסמ םיפוג םינוגרא וא .(
רתאה תלהנה מ תוברל) הלאה םינכתל תוירחא לכב תאשונ הניא םירושיקב עיפומה עדי
ףוגה לע הלח םהמ תעבונה האצות לכלו םהל תידעלבה תוירחאהו ,(הלא םינכתב ונתינש
תעד תא םיאטבמ םניא הלא םינכת .םוסרפל םרסמש שמתשמה וא רתאה תלהנה
יתרבחה תויקוח וא םקויד ,םתונימא ,םתופקתל הבורע לכ םמוסרפב ןיאו התדמע וא
ישילש דצ םע הקסע רשוקה ישילשה דצה ירצומ וא/ו יתוריש םוסרפמ האצותכ ,והשלכ
יתרבחה רתאב ןיאו ;דבלב ותוירחא לע תאז השוע ,יתרבחה רתאה תלהנה תיארחא
ןנד הקסעה תואצותל.
7.3. םיגצומה ןכותה יטרפ יתרבחה רתאב ידי לע רושיק תבצה ואיתרבחה רתאה תלהנה אל
מכסה ,דודיע ,הכימת תעבהכ ,שמתשמל העצהכ ושרפתי תוסח ןתמ וא לודיש ,הטסה
לש יתרבחה רתאה תלהנה ,םירחא ידי לע םיעצומה םיתורישל וא/ו הלא םינכתל
לע הליטמ הניא םמסרפל התטלחהויתרבחה רתאה תלהנה הבש םינכתל תוירחא
לוקיש יפל ,םימיוסמ םינכתב הייפצ ליבגהלו תסוול שמתשמה לש ותוירחאב .ךרד לכב
יב ינבו וידלימ ,ותעדות .
7.4. יתרבחה רתאה תלהנה ןתינה תורישהש תבייחתמ הניאיתרבחה רתאב ןתניי ,ערפוי אל
,רתאה יבשחמל תיקוח אל השיג ינפמ ןיסח אהי וא/ו תוערפהו תוקספה אלל ורדסכ
וא רתאה לצא תרושקתה יווקב וא הנכות ,הרמוחב םילשכ ,תולקת ,םילוקלק ,םיקזנ
לו ,תרחא הביס לכמ עגפיי וא ויקפסמ ימ תמגע ,ףיקע וא רישי קזנ לכל תיארחא היהת א
ךכ בקע ושוכרל וא שמתשמל ומרגייש ךכב אצויכו שפנ.
7.5. אשית אל הרקמ לכביעל רומאה לכב עוגפל ילבמיתרבחה רתאה תלהנה קזנ םוכסב
לע תע התוא דע ומלושו ונמזוה רשא םינכתה ריחמ לע הלועה-שכורה ידי .
7.6. יתרבחה רתאה תלהנה תמשיימיתרבחה רתאב תכרעמ ש דועב .עדימ תחטבאלתכרעמה
מצמצמת יתלב הרידחל םינוכיסה תא - יבשחמל תישרומיתרבחה רתאה תלהנה ן י א ,
,ןכל .טלחומ ןוחטב םהב יתרבחה רתאה תלהנה מ אל םיתורישהש תבייחת רתאב
יתרבחה יתלב השיג ינפמ טלחומ ןפואב םיניסח ויהי-וב ןסחואמה עדימל תישרומ.
8. תוחוקל תוריש
8.1. יתוריש תודוא םיטרפ ,ותלועפ ךרד ,רתאה תודוא םיפסונ םיטרפ תלבקל רתאה תלהנה
יתרבחה תורשל תונפל ןתינ ,תרחא הלאש לכב וא ,תוחוקלה רתאה לש יתרבחה
תועצמאבינורטקלא ראוד college@arialberg.co.ilו , יגיצניתרבחה רתאה תלהנה
רתאה לש תוליעפה תועשב ,היינפ לכב םכתושרל דומעל וחמשי יתרבחה םיענהל תנמ לע ,
תא השילגהיתרבחה רתאב.
9. תונוש
9.1. יתרבחה רתאה תלהנה תיאשר רתאה תא רוגסל יתרבחה הנבמה תא תעל תעמ תונשלו
לשו ב םינתינה םינכתהו םיתורישה לש םתונימזו הלש הארמה ,ו ךרוצ אלל תאזו ,
יפלכ השירד וא העיבת ,הנעט לכ אהת אל ,ןכ לע .שארמ העדוהביתרבחה רתאה תלהנה
ךכל רשקב.
9.2. ועצבתי םעפל םעפמ :הקוזחת תולועפיתרבחה רתאב לע ןיב ,הקוזחתו גורדש תויוליעפ -
י י דיתרבחה רתאה תלהנה לע ןיבו- אל תכרעמהו ןכתי ךכ ךרוצל .םיישילש םידדצ ידי
השעת ,הידיב היהיש לככ .הייפצ וא שומישל הנימז היהת יתרבחה רתאה תלהנה לכ
תכרעמב שומישה םהב םינמזב ןעצבלו ולא תויוליעפ ינמז יבגל שארמ עדייל ץמאמ
תוחפ .נהיתרבחה רתאה תלה םיבוכיע ןיגב שמתשמל םרגיש קזנ לכל תיארחא הניא
יאב תעה התואב םירמוח תונימז .
9.3. לש בשחמה ימושיר יתרבחה רתאה תלהנה ווהי רתאה ךרד תועצבתמה תולועפה רבדב
םינכת תנמזה לכ ,תרחא שמתשמה חיכוה םא אלא .תולועפה תונוכנל הרואכל היאר
תשמה לש יוהיזה יטרפ יפללע התשענכ בשחית שמ-ומצע שמתשמה ידי .
10. ב תואנ שומישו םישגד יתרבחה רתא
10.1. ידי לע השענש ףותיש ,הבוגת ,סרוק ,טסופ תאלעה :ותועמשמ םוסרפ ,הז ףיעס ןיינעל
שמתשמיתרבחה רתאב .
10.2. ליעל רומאכ שומישהיתרבחה רתאב תולע אלל אוה ,ןכ לעו מיש ךתושעבו ש רתאב
יתרבחה לש ןיב ימוסרפ עדימ ךל גיצהל ריתמ התא יתרבחה רתאה תלהנה לש ןיבו
.םירחא םימרוג
10.3. ךילע רסאנ שמתשהליתרבחה רתאב ליגל תחתמ התא םא18 .
10.4. תינעזג וא/ו תינעגופ וא/ו הבילעמ וא/ו התואנ אל הפשב שומיש לע טלחומ רוסיא לח
שומישמ תידיימה ךתמיסחל איבי ,וז הפשב שומישו רתאב תמסחנו לככ תרבחה
.תוחוקלה תוריש לש ליימל בתכב הינפב ךכ לע רערעל ךתורשפאב
10.5. ם ו ס רפ ה רתאב םסרפמה םרוגה וא/ו שמתשמה תוירחאב השענ יתרבחהו ,דבלב ן י א
יתרבחה רתאה תלהנה וא/ו םיסרוקה וא/ו םיטסופה ןכות לע יארחא המעטמ ימ וא
תובוגתה וא/ו םימוסרפה רתאב םרוג ותוא לש תידעלבה ותוירחאב ולאו יתרבחה
שומיש ךתושעבו םסרפמיתרבחה רתאב וא הנעט לכ לע שרופמב רתוומ התא הז
דגנכ העיבתיתרבחה רתאה תלהנה עטמ ימ וא.ךכל רשקב המ
,תאז םעיתרבחה רתאה תלהנה ץמאמ לכ השוע עוגפל ידכ םהב שיש םימוסרפ עונמל
/ ךנה ,הז ןיעמ םוסרפל תפשחנש הרקמב .המודכו תומילאל תיסהל וא/ו בילעהל וא
ותואב לפטל ץמאמ לכ העשנ ונאו ךכ לע חוודלו ונלש תוחוקלה תורישל תונפל שקבתמ
.םוסרפה
,ליעל רומאב עוגפל ילבמיתרבחה רתאה תלהנה ןיגב יוציפ וא/ו יופיש שורדל תיאשר
אוהש םוסרפ לכמ האצותכ הל םרגיש קזנ לכ שומיש לכמ וא/ו רתאב דוגינב יתרבחה
.הז םכסהבש שומישה יאנתל
10.6. טלחומ רוסיא לח יתרבחה רתאל תולעהל- וא םיסרוק וא/ו םיטסופ וא/ו םינכת
הב שיש םימוסרפ תויניינק תויוכז וא/ו םירצוי תויוכזב עוגפל ידכ ם תירסומ תוכז וא/ו
כיישהםי .םסרפמ םרוג ותואל תלוז ,רחאל
10.7. ררבתהש הרקמביתרבחה רתאה תלהנהל רתאל הלעה םסרפמה יכ המעטמ ימל וא/ו
יתרבחהםימוסרפ וא/ו םיסרוק וא/ו םיטסופ וא/ו םינכת העיגפל ךכב םרגולש םניאש
נק תויוכזב אהת ,רחא םדא לש תוירסומ תויוכז וא/ו םירצויה תויוכז וא/ו ןיי תלהנה
יתרבחה רתאה םוסרפה ותוא תא תידיימב ריסהל המעטמ ימ וא/ו וא/ו טסופה וא/ו
ןכו סרוקה מ האצותכ הל םרגיש קזנ לכ ןיגב יוציפ וא/ו יופיש שורדלותוא הםוסרפ .
10.8. םסרפמה םיסרוק וא/ו םיטסופ וא/ו םינכתםימוסרפ וא/ו יתרבחה רתאב יאכז היהי אל
מ תרחא הרומת וא/ו םולשת לכליתרבחה רתאה תלהנה םוסרפה םצעבו המעטמ ימ וא
תייגוסמ יתלבה ותמכסה תא ןתונ אוהיתרבחה רתאה תלהנהל המעטמ ימל וא/ו תושעל
םימוסרפב וא/ו םיסרוקב וא/ו םיטסופב וא/ו םינכתב שומיש.
10.9. רתאה תלהנהיתרבחה לכ לע ףיסוהלו טימשהל ,ךורעל ,קוחמל םיאשר המעטמ ימ וא/ו
ןכות וא/ו ב וא/ו טסופב וא/ו סרוקבםוסרפ .יתרבחה רתאל הלעוהש
10.10. ריתמ התאיתרבחה רתאה תלהנהל תא ןכדעלו דירוהל תעל תעמ ןכדעל , יתרבחה רתאה
.ךלש רישכמב
11. יתרבחה רתאב שומיש תושעל רוסא ימל ו- יתרבחה רתאב םירוסא םישעמ
11.1. תחתמ התא םא ל ליג18 .
11.2. רתאב שומיש תושעל ההוש התא הב הנידמה יקוחל םאתהב ךילע רסאנ יתרבחה .
11.3. אל .יתרבחה רתאה תלהנה ידי לע רתאב שומיש תושעל רבעב ךילע רסאנ
11.4. אלרתאה תלהנה ידי לע רבעב תמסחנ .
11.5. .עשרומ ןימ ןיירבע התא
11.6. הז תא ףושחל בייח אל התא.רחאל תוזחתהל ךל רוסא ךא ,יתרבחה רתאב ךתו
11.7. וא האנוה םושמ הב שיש וא הדירטמעטמ ,תיקוח אל הלועפ לכ תושעל ךל רוסא
.המיאתמ האשרה אלל התשענ איהש
11.8. רחא ידיב עייסל םג לוכי ךניא וא ליעל םיטרופמה םישעמהמ רתוי וא דחא תא תושעל
וילעש העש יתרבחה רתאב שומיש תושעל.ןכ תושעל רסאנ
11.9. תא רפמ התא םא יתרבחה רתאב שומיש תושעל ךל רוסאשומישה יאנת .
11.10. ל םיכסמ אל התא םא רתאב שומיש תושעל ךל רוסאשומישה יאנתב רומא.
11.11. .יתרבחה רתאה לועפתב עוגפל ידכ הב שיש הלועפ לכ תושעל ךל רוסא
11.12. שמתשמב עוגפל וא עונמל ידכ הב שיש הלועפ לכ תושעל ךל רוסא תושעל שקבמה רחא
.יתרבחה רתאב ושמיש
11.13. עדימב שומיש תושעל וא יתרבחה רתאב םירחא םישמתשמ לע עדימ ףוסאל ךל רוסא
.הז
11.14. יפוא לעב וא ישיא וא ידוס עדימ םסרפל ןוגכ ,רחא םדא תויטרפב עוגפל ךל רוסא
.ימיטניא
11.15. ומ וא םיתוריש תריכמ עיצהל וא רחסמ ינמיס ,םירצוי תויוכז רפהל ךל רוסא םירצ
.םיפיוזמ
12. םיפסונ םיאנת
12.1. שומישהמ עבונה ןיינע לכ ןיגב ידעלבהו ידוחייה טופישה םוקמיתרבחה רתאב ךא אוה ,
יתבב קרו- לת זוחמב םיכמסומה טפשמה- שומישה לעו ,ביבא יתרבחה רתאב ךא ולוחי
לארשי תנידמ יניד קרו.
12.2. יתרבחה רתאה תלהנה תמדקומ העדוה אלל תעל תעמ הז ןונקת ןכדעל תיאשר .
12.3. יכ ,רהבוייתרבחה רתאה תלהנה יתלב ןפואב ועצובש תולועפ ןיגב תוירחאב תאשונ הניא
התוירחאבש עדימה תחטבאב הצרפ לש האצות םניאו םכנובשחב יקוח .
ל אלא ונל רתונ אלםכל לחא .יתרבחה רתאהמ תונהל